Różnice pomiędzy TimeSpan.Minutes i TimeSpan.TotalMinutes

Używająć struktury TimeSpan w .NET Framework (Namespace: System, Assembly: mscorlib in mscorlib.dll) reprezentującej przedziały czasowe możemy mylnie zinterpretować m.in. właściwości takie jak Minutes i TotalMinutes.   Rozpatrując strukturę TimeSpan należy zwrócić uwagę na różnice występujące  we właściwościach typów: PropertyName TotalPropertyName   Dla przykładu przestawię różnicę pomiędzy Minutes a TotalMinutes.   Czytaj dalej…