Istniej kilka sposobów aby wyciągnąć nazwy kolumn z tabel w bazie danych SQL Server. Oto one przedstawione poniżej,

SELECT * 
FROM sys.columns 
WHERE object_id = OBJECT_ID('TableName')
GO

SELECT * 
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS 
WHERE TABLE_NAME = N'TableName'
GO
	
SELECT  SCHEMA_NAME(o.schema_id) SchemaName, o.Name TableName, c.Name ColumnName
FROM     sys.columns c 
         JOIN sys.objects o ON o.object_id = c.object_id 
WHERE    o.type = 'U' 
		--AND o.name = N'TableName'
		and c.name='ColumnName'
ORDER BY o.Name, c.Name;
GO

sp_help N'TableName'
GO


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl