Kategoria SSMS

Data Collector – „Query Statistics” – naprawa „validation status VS_NEEDSNEWMETADATA”

W swojej codziennej pracy używam Data Collector w SQL Server 2012. Zdarza się, że czasami występują błędy na kolektorach. Ostatnio spotkałem się z następującym błędem, który znalazłem w logu data collector, a dotyczył on  „Query Statistics”. Opisywany kolektor można podejrzeć w SSMS w gałęzi Management\System Data Collection Sets\Query Statistics..

DataCollector1

Komunikat błędu to : „RFS – Read Current Upload Data” failed validation and returned validation status „VS_NEEDSNEWMETADATA”.

Rozwiązaniem tego problem jest usunięcie plików „Cache File” z katalogu Temp na ścieżce:

Dokładny opis znalazłem na forum MSDN „KB3087985 und collection set 3 upload (Error)

Czytaj dalej

Włączanie/wyłączanie numeracji linii w SSMS

Pracując u klientów zdarza się, że mamy do dyspozycji nie skonfigurowane środowisko w Microsoft SQL Server Management Studio. Podstawowym mankamentem przy pracy na dużych fragmentach kodu jest brak numeracji linii.  Aby włączyć (lub też wyłączyć) numerację linii w SSMS należy wybrać menu Tools, a w nim pozycję Options.

optionLinenumber

W otwartym oknie należy  rozwinąć w drzewie pozycję Text Editor­­, a następnie kliknąć na Transact-SQL lub podgałęzi General gałęzi Transact-SQL. Po prawej stronie w sekcji Display należy zaznaczyć lub odznaczyć check box  Line numbers.

Czytaj dalej

Batch Separator „GO”

Bardzo często pracując w MS SQL Server Management Studio wpisujemy komendy po, których odruchowo dodajemy tajemnicze GO. Co to takiego?

Go jest to tzw. Batch Separator. Oddziela on nam poszczególne komendy, które muszą zostać wykonane.

np.

USE AdventureWorks2008R2
GO
Istnieje również możliwość kilkukrotnego powtórzenia danej komendy. Należy wtedy po Go podać jako parametr ilość powtórzeń.
create table test1(
          p1 int,
          p2 varchar(10)
         )
GO

insert into test1 values(1,"test")
GO 10

W odpowiedzi na GO 10 uzyskujemy:

Beginning execution loop
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
Batch execution completed 10 times.

Oznacza to, że 10 razy został wykonany insert do tabeli.

Należy nadmienić, że komenda „GO” występuje wyłącznie w SSMS i SQLCMD.

GO nie jest komendą T-SQL-a

W MS SQL Server Management Studio istnieje możliwość zmiany Batch Separatora z „GO” na dowolnie innego.

W tym celu należy w menu Tools wybrać ...

Czytaj dalej

Zmiana maksymalnej ilości wpisów w logach historii SQL Server Agenta

Nieraz spotykamy się z sytuacjami gdzie domyślne ustawienia parametrów są niewystarczające i nas ograniczają.

Tak też może być z niewystarczającą ilością wpisów w logu historii Jobs dla SQL Server Agenta. Domyślnie dla jednego Joba ilość ta wynosi 100, a dla wszystkich jobów 1000 wpisów.

Powyższy problem można rozwiązać zmieniając parametry ograniczające lub też znosząc jakiekolwiek ograniczenia.

Po uruchomieniu MS SQL Server Management Studio, w pierwszej kolejności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na SQL Server Agent w Object Explorer i wybrać pozycję History w oknie Properties.

Wyświetla się okno z następującymi parametrami:

 • Limit size of job history log – odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie limitów dotyczących maksymalnej wielkości loga.

W przypadku wybrania opcji „Limit size of job history log” mamy dostępne dwa ustawienia:

 • Maximum job history log size (in rows) – Maksymalna wielkość loga podana w wierszach dla wszystkich jobów (Domyślna wartość 1000).
 • Maximum job history rows per job – maksymalna ilość wierszy dla jednego joba (Domyślna wartość 100).

Można również ustawić automatyczne usuwanie wp...

Czytaj dalej

Zautomatyzowane uruchamianie SSMS

SSMS (SQL Server Management Studio) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi do zarządzania MS SQL Serverem.

Wywodzi się on z projektu Yukon (SQL Server Workench).

UWAGA:

Dla wersji MS SQL Server 2005 należy uruchamiać jako sqlwb.exe
Dla wersji MS SQL Server 2008 i 2008R2 należy uruchamiać jako ssms.exe

Dalej opisywany będzie jako ssms.

Bardzo często zdarza się, że wielokrotnie uruchamiamy SSMS, otwieramy te same skrypty dotyczące tych samych serwerów i baz. Cały ten proces można zautomatyzować poprzez podawanie odpowiednich argumentów w linii komend podczas uruchamiania SSMS i tworzenie odpowiednich skrótów.

Składnia:

 Ssms.exe
 [scriptfile] [projectfile] [solutionfile]
 [-S servername[\instance name]] 
 [-d databasename]
 [-U username] [-P password] 
 [-E] 
 [-nosplash] 
 [-?]

Opis argumentów:

[scriptfile] – otwarcie jednego lub kilku skryptów (.sql). Należy podać pełną ścieżkę dostępu do plików.

np. ssms "C:\SQL\Test1.sql" 
    ssms "C:\SQL\Test1.sql" "C:\SQL\Test2.sql"

UWAGA: Skrypty te są otwierane, ale nie są uruchamiane!

[projectfile] – otwarcie projektu SQL Server Management Studio(.ssmssqlproj)...

Czytaj dalej
DBBS