Różnice pomiędzy TimeSpan.Minutes i TimeSpan.TotalMinutes

Używająć struktury TimeSpan w .NET Framework (Namespace: System, Assembly: mscorlib in mscorlib.dll) reprezentującej przedziały czasowe możemy mylnie zinterpretować m.in. właściwości takie jak Minutes i TotalMinutes.

 

Rozpatrując strukturę TimeSpan należy zwrócić uwagę na różnice występujące  we właściwościach typów:

  • PropertyName
  • TotalPropertyName

 

Dla przykładu przestawię różnicę pomiędzy Minutes a TotalMinutes.

 

Jeżeli założymy, że w strukturze TimeSpan różnica wynosi 1 godzinę i 20 minut to:

  • TimeSpan.Minutes zwróci 20 minut
  • TimeSpan.TotalMinutes zwróci 80 minut.

 

Więcej informacji właściwościach: Days, Hours, Minutes, Seconds, Miliseconds i ich odpowiednikach Total

 

Linki:

TimeSpan.Minutes Property (System)

TimeSpan Structure (System)

Tagi:  ,

DBBS