Poniżej przedstawiam skrypt, który wygeneruje komendy T-SQL do podłączenia (attach) wszystkich baz danych użytkownika z wyszczególnieniem nazw plików baz wraz ze ścieżkami dostępu do nich.
Wygenerowany kod można potem edytować i pozmieniać np. litery dysków czy ścieżki dostępu.

Skrypt należy uruchomić przed odłączeniem baz danych.

-- attach all user databases 
-- Uwaga !!!
-- Skrypt należy użyć przed odłączeniem baz danych.
-- Przykład:
/*
 -- [demo_db]
 EXEC sp_attach_db @dbname = 'demo_db'
   ,@filename1 = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQL2022\MSSQL\DATA\demo_db.mdf'
   ,@filename2 = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQL2022\MSSQL\DATA\demo_db_log.ldf'
*/
-------------------------------------------------------------------------------------
 
USE [master];
GO
DECLARE @DatabaseName NVARCHAR(200) ,
  @sql_cmd NVARCHAR(4000) ,
  @file NVARCHAR(1000) ,
  @i INT

DECLARE DatabaseNameList_cur CURSOR STATIC LOCAL FORWARD_ONLY
FOR
  SELECT RTRIM(LTRIM([name]))
  FROM  sys.databases
  WHERE  database_id > 4 -- only users databases
	AND STATE_DESC='ONLINE';
PRINT 'SERVER NAME : ' + upper(@@servername) + '--> Begin script databases'
PRINT '----------------------------------------------'
PRINT ''
PRINT ''
-- external cursor with databases list
OPEN DatabaseNameList_cur
FETCH NEXT FROM DatabaseNameList_cur INTO @DatabaseName
 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
  BEGIN
    SET @i = 1;
 
    SET @sql_cmd = '-- ' + QUOTENAME(@DatabaseName) + CHAR(10)
      + 'EXEC sp_attach_db @dbname = ''' + @DatabaseName + '''' + CHAR(10);
   
	  -- internal cursor with physical files name list for each database
	  DECLARE dbfiles_cur CURSOR STATIC LOCAL FORWARD_ONLY
    FOR
      SELECT physical_name
      FROM  sys.master_files
      WHERE  database_id = DB_ID(@DatabaseName)
      ORDER BY [file_id];
 
    OPEN dbfiles_cur
 
    FETCH NEXT FROM dbfiles_cur INTO @file
 
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
      BEGIN
        SET @sql_cmd = @sql_cmd + '  ,@filename'
          + CAST(@i AS NVARCHAR(10)) + ' = ''' + @file + ''''
          + CHAR(10);
        SET @i = @i + 1;
 
        FETCH NEXT FROM dbfiles_cur INTO @file
      END
    -- close inetrnal cursor
    CLOSE dbfiles_cur;
    DEALLOCATE dbfiles_cur;
    PRINT @sql_cmd;
 
    FETCH NEXT FROM DatabaseNameList_cur INTO @DatabaseName
  END
CLOSE DatabaseNameList_cur;
DEALLOCATE DatabaseNameList_cur;


PRINT '----------------------------------------------'
PRINT ''
PRINT ''
print 'SERVER NAME : ' + upper(@@servername) + '--> All databases successfully scripted'


Dariusz Brejnak

Od prawie trzydziestu lat jest pasjonatem informatyki, a zwłaszcza dziedzin dotyczących baz danych, hurtowni danych oraz ogólnie rozumianej tematyki BI. Jego druga pasja to fotografia http://dariuszbrejnak.pl