SSMS oznaczone posty

Szybkie usuwanie wszystkich pustych linii w VS i SSMS

Często robiąc porządki w kodzie chcemy pozbyć wszystkich pustych linii. Im więcej kodu tym więcej pracy.

Opisana metoda korzysta  z wyrażenia regularnego (RegEx).

W Visual Studio czy też SQL Server Management Studio kombinacją klawiszy CTRL+H wywołujemy okno dialogowe „Find and Replace„.

 • W „Find what:” wpisujemy następujące wyrażenie regularne ^$\n
 • W „Replace with:” wpisujemy spację.
 • W „Look in:” wybieramy zakres zmian np. aktualny dokument, cała solucja itp.
 • W opcjach sprawdzamy czy mamy zaznaczone „Use” a z listy czy wybraliśmy „Regular expressions
 • Wystarczy teraz wcisnąć przycisk „Replace All
Czytaj dalej

Batch Separator „GO”

Bardzo często pracując w MS SQL Server Management Studio wpisujemy komendy po, których odruchowo dodajemy tajemnicze GO. Co to takiego?

Go jest to tzw. Batch Separator. Oddziela on nam poszczególne komendy, które muszą zostać wykonane.

np.

USE AdventureWorks2008R2
GO
Istnieje również możliwość kilkukrotnego powtórzenia danej komendy. Należy wtedy po Go podać jako parametr ilość powtórzeń.
create table test1(
          p1 int,
          p2 varchar(10)
         )
GO

insert into test1 values(1,"test")
GO 10

W odpowiedzi na GO 10 uzyskujemy:

Beginning execution loop
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
(1 row(s) affected)
Batch execution completed 10 times.

Oznacza to, że 10 razy został wykonany insert do tabeli.

Należy nadmienić, że komenda „GO” występuje wyłącznie w SSMS i SQLCMD.

GO nie jest komendą T-SQL-a

W MS SQL Server Management Studio istnieje możliwość zmiany Batch Separatora z „GO” na dowolnie innego.

W tym celu należy w menu Tools wybrać ...

Czytaj dalej

Zmiana maksymalnej ilości wpisów w logach historii SQL Server Agenta

Nieraz spotykamy się z sytuacjami gdzie domyślne ustawienia parametrów są niewystarczające i nas ograniczają.

Tak też może być z niewystarczającą ilością wpisów w logu historii Jobs dla SQL Server Agenta. Domyślnie dla jednego Joba ilość ta wynosi 100, a dla wszystkich jobów 1000 wpisów.

Powyższy problem można rozwiązać zmieniając parametry ograniczające lub też znosząc jakiekolwiek ograniczenia.

Po uruchomieniu MS SQL Server Management Studio, w pierwszej kolejności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na SQL Server Agent w Object Explorer i wybrać pozycję History w oknie Properties.

Wyświetla się okno z następującymi parametrami:

 • Limit size of job history log – odznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie limitów dotyczących maksymalnej wielkości loga.

W przypadku wybrania opcji „Limit size of job history log” mamy dostępne dwa ustawienia:

 • Maximum job history log size (in rows) – Maksymalna wielkość loga podana w wierszach dla wszystkich jobów (Domyślna wartość 1000).
 • Maximum job history rows per job – maksymalna ilość wierszy dla jednego joba (Domyślna wartość 100).

Można również ustawić automatyczne usuwanie wp...

Czytaj dalej
DBBS